وزیر بهداشت :حقیقت را به مردم بگوییم- طوفانی در راه است- تحریمها جدی است، دوران سختی در پیش داریم – Tehran Video

published: 2018-07-16 20:24:55 قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت: خوش‌بین نباشیم/ حقیقت را به مردم بگوییم/ طوفانی در راه است/ تحریمها بسیار جدی است/ دوران بسیار…